FANDOM


USAS-12
USAS-12

Weapon

Gun

Type

Shotgun

Class

No information

Projectile/Warhead

No information

Parameters

No information

Weight

No information

Country of Origin

No information

Operator(s)

No information

Manufacturer(s)

No information

Prototyped

No information

Built

No information

Number Built

No information

Entered Service

No information

Fate

No information

The USAS-12 is a South Korean-made automatic shotgun.